ИПАЗР

Национален център за научна, приложна и обслужваща дейност  в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията на земеделието и защита на растенията. 

Той е част от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА)

Наследник е на бившите: 

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ И АГРОЕКОЛОГИЯ "Н. ПУШКАРОВ"

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (НИМЕСС-София), 
ИНСТИТУТ ПО ХИДРОТЕХНИКА И МЕЛИОРАЦИИ (ИХМ-София)
и

ИНСТИТУТ ПО ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА-КостинбродНОВИНИ

Линк към новия сайт на Института: http://soil-poushkarov.org/


о б я в а

 От  ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „Н.ПУШКАРОВ”- СОФИЯ

София 1080, ул. „Шосе Банкя” № 7

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение

„Узаконяване на три броя съществуващи тръбни сондажни кладенци в площите на Опитно поле „Цалапица”, с. Цалапица, общ. Родопи, област Пловдив”

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община „Родопи”, кметство Цалапица или в РИОСВ – Пловдив,  бул. „Марица” № 122, гр. Пловдив, пощенски код 4000