За нас

ИНСТИТУТЪТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА "Н.ПУШКАРОВ"


       Е национален център за изследователска и развойна дейност, съвети и обучение в областта на почвознанието, механизацията, хидромелиорациите и защитатата на растенията.
       Институтът работи в три основни изследователски направления:

       ПОЧВОЗНАНИЕ  

     МЕХАНИЗАЦИЯ И ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ

     РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

       Отделните научни направления са разположени съответно

Направление:

"Почвознание" - 1331 София, ул. Шосе Банкя 7;

"Механизация и хидромелиорации" - 1331 София, ул. Шосе Банкя 3;

"Защита на растенията" - гр. Костинброд.