Предмет на дейност

  ИПАЗР “Н. Пушкаров” изпълнява държавната аграрна политика на ССА в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията, и защита на растенията  в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз като извършва:

 
1.Фундаментални изследвания по проблеми от предмета на дейност на Института;
2.

Стратегически изследвания, свързани със значими национални и международни стопански, екологични и икономически проблеми;

3.Разработване  на прогнози и стратегии, научно-приложни и приложни разработки;
4. Подготовка и обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по научните специалности утвърдени от Националната агенция за оценяване и акредитация при условията и по реда на Закона за висшето образование;
5. Методическа, техническа и консултантска помощ на земеделските производители и специалисти и производителите на земеделски машини;
6. Проучвателни, проектантски, експертни и инженерингови услуги;
7. Следдипломна квалификация и продължаващо обучение на специалисти по основните направления на дейността на института;
8. изграждане на пилотни обекти за демонстрация и обучение по проблеми от дейността на Института;
9. Оказване на помощ за изготвяне на инвестиционни и други проекти за кредити и субсидии от национални и международни фондове и програми.