Методика за взимане на почвени проби

1. За охарактеризиране на даден имот, независимо от големината му, площта се разделя на модулни единици съобразно релефните форми, върху които попада имота /тераса- равнинна част, релефно понижение, склон- слабо, средно, добре изразен, билна част и почвеното разнообразие.

2. От всяка модулна единица се взема осреднена почвена проба, получена от 10-12 бода от основната площ на модулната единица. Местоположението на центъра на пробовземането се нанася на скицата на имота и се номерира.

Пример: проба № 1 дълбочина 0- 30 см, №1 д-на 30- 60 см, №1 д-на 60- 90 см.

3. Когато имотът е разположен върху еднообразен релеф и еднообразна почвена покривка броя на модулите, респективно броя на почвените проби може да бъде намален.

4. Почвени проби се вземат от подготвени агрономи от Бюрото за трансфер на технологични решения при ИПАЗР ”Н. Пушкаров” – София;

5. Почвени проби се вземат с агрохимична сонда или прикопка по почвения профил:

       - за едногодишни растения с плитко разположена коренова система, на дълбочина 0 -30 см, 30 – 60 см,   

       - за култури с дълбока коренова система и особено при създаване на нови трайни насаждения в диапазона 0 - 30 см, 30 – 60 см,  60 -90 см.

       - при плододаващи овощни градини и лозя – 0 -30, 30 – 60 см;

       - от площи за полско зеленчуково производство – 0 -30, см;

6. Формира се почвена проба от 0,5 до около 1 кг, която е представителна за дадения модулен участък, почиства се от груби органични и инертни примеси и се поставя в етикетиран пластмасов или хартиен, но здрав издържащ на транспорт плик с вместимост от 1,5-2 кг.;

7. Пробите се придружават със следната информация:

Заявител- адрес, телефон, мобилен телефон,

Землище- село/град, община, област,

Местност, кадастрален № на нивата/блока/модулния участък, скица на имота; № на пробата

Попълват се форми на ИПАЗР”Н.Пушкаров” на хартиен носител

Така подготвените проби се поставят в кашон подходящ за транспорт и   запазване в добро състояние на почвения материал.

       Правилното вземане на почвените образци е основна предпоставка за получаването на максимално точно отразяване на действителното състояние на почвеното плодородие и определянето на достоверни торови норми за основните хранителни елементи (азот, фосфор и калий и др.). С посоченият ход и предложените мащаби за вземане на почвени проби се цели да се отчетат различията в агрохимическия статус и чрез диференцирано торене да се постигне известно изравняване на почвеното плодородие на производствените площи по някои основни показатели.

       От особено значение е предоставяне на обратна информация от производителите. С правилно формиране на нормите и равномерното диференцирано разпределение на хранителните елементи ще се постигне оптимизирано хранене на културните растения и осезателно повишаване на продуктивността и получаването на агрономически, агрохимически и икономически обосновани добиви.

       За постигането на добри резултати от торенето от особено значение е равномерното разпределение на торовите средства по дълбочина на почвения профил през вегетацията на съответната култура. За целта е нужно добре да се познават изискванията на растенията към един или друг хранителен елемент, отзивчивостта към торене, разпределение на хранителните елементи през цялото развитие на растенията с подходящи почвени обработки или поливни води. Внасянето на подходящи форми торове и използването на съвременни, с комбинирано действие машини за торене производствените площи ще се изравнят за 1-2 сеитбооборотни цикъла и ще се преодолее хетерогенността в плодородието на производствените площи по отношение на основните хранителни елементи.