Конкурси за докторанти

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   ИПАЗР „Никола Пушкаров” - София набира кандидати за докторанти за учебната 2017-2018 г. по следните специалности:

СПЕЦИАЛНОСТБРОЙ МЕСТАФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПОЧВОЗНАНИЕ, ш.6.1

 2редовна

МЕЛИОРАЦИИ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)

 1

редовна 

 АГРОХИМИЯ

  1редовна 

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ФИТОБАКТЕРИОЛОГИЯ + ВИРУСОЛОГИЯ), ш.6.2

   1+1

редовна + редовна 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО, ш.5.1

 1+1редовна + задочна

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, ш.5.1

 1редовна

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО, ш.5.7

 1редовна

 Институтът предлага атрактивни възможности за бързо развитие и израстване на младите си учени. Осигурява съвременно научно ръководство, участия в наши и международни научни форуми, проекти, специализации в чужбина, езикова квалификация и допълнително възнаграждение за участие в проекти. Транспортните връзки са удобни, а при необходимост се оказва и съдействие за битовото устройване.

Изисквания към кандидатите:

Ø      магистърска степен

Ø      успех от дипломата за „магистър” - над много добър (4.50)

Придобитата образователно - квалификационна степен „магистър” трябва да е от същата или сродна научна област на конкурса.

 Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

  Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

  Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.16 от 20.02.2018г.

  За допълнителна информация:

       http://issapp.org/

Тел. 0879293908; 0879537372  

E- mail: bozhkov@mail.bg 

               sbpp@abv.bg