Защити на дисертации


Защити НС "Доктор на науките"  
 
 

 

 

 
Защити ОНС "Доктор"  

 
 

 

            На 23.04.2019 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Николай Любенов Трайков.

Научни ръководители: проф. д-р Иван Димитров Спасов и доц. д-р Росица Тодорова Тончева.

       Тема на дисертацията: „Системи от агротехнически мероприятия за почви с тежък механичен състав и уплътнен подорен слой”.

 

 Научно жури

Проф. д-р Александър Владимиров Клевцов

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

рецензия

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова - председател на журито

становище

Проф. дсн Иванка Асенова Стоименова

становище

Проф. д-р Иван Димитров Спасов

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 26.03.2019 г.