Защити на дисертации


Защити НС "Доктор на науките"  
 
 

 

 


 
Защити ОНС "Доктор"  

       На 21.03.2019 г. от 10:30 часа в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Никола Гайдаров”, Шосе Банкя №3, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, докторска програма по научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, на инж. Станислав Тодоров Станчев.

Научни ръководители: проф. д-р инж. Михо Янков Михов и проф. д-р инж. Снежан Иванов Божков.

       Тема на дисертацията: „Изследване и създаване на машина за механизиране прибирането на цвета от маслодайна роза”.

 

 

 

Научно жури

Проф. д.т.н. инж. Георги Асенов Тасев

рецензия

Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева

рецензия

Проф. д-р инж. Михо Янков Михов - председател на журито

становище

Доц. д-р инж. Кирил Георгиев Стефанов

становище

Доц. д-р инж. Емануел Варкис Бадриков

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 27.02.2019 г.

 
 

            На 03.04.2019 г. от 10:00 часа в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Илияна Петрова Герасимова.

Научен ръководител: проф. д-р Тотка Тодорова Трифонова.

       Тема на дисертацията: „Агротехническа и екологична оценка на биологични сеитбообращения”.

 

 Научно жури

Проф. д-р Иванка Георгиева Митова - председател на журито

рецензия

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

рецензия

Проф. дсн  Никола Вичев Колев

становище

Проф. д-р Генчо Милев Милев

становище

Проф. д-р Тотка Тодорова Трифонова

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 05.03.2019 г.