Защити на дисертации


Защити НС "Доктор на науките"  
 
 

 

 

 
Защити ОНС "Доктор"  

             На 28.11.2019 г., от 10,30 ч., в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Общо земеделие, на Мирослав Пламенов Иванов.

       Научни ръководители: проф. д-р Иван Димитров Спасов и доц. д-р Христина Борисова Георгиева от ОСПЗ – Пазарджик.

       Тема на дисертацията: „Проучване на комплекс от агротехнически решения за зърнени култури при поливни условия”.

 

 Научно жури

Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов

рецензия

Проф. д-р Павел Асенов Стоянов

рецензия

Доц. д-р Дафина Тодорова Николова - председател на журито

становище

Доц. д-р Васил Николов Базитов 

становище 

Проф. д-р Иван Димитров Спасов

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 06.11.2019 г.