Защити на дисертации


Защити НС "Доктор на науките"  
 
 

 

 


 
Защити ОНС "Доктор"  

       На 07.06.2018 г. от 10:30 часа в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, зала „Проф. Иван Гърбучев”, Шосе Банкя №7, София,  ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, на Димитър Дичев Сапунджиев.

Научен ръководител: проф. дн Божидар Крумов Георгиев.

       Тема на дисертацията: „Разработване на нова система за бонитировка на земеделските земи в България”.

 

 

 Научно жури

Проф. д-р Венета Найденова Кръстева - председател на журито

рецензия

Проф. д-р Иван Дянков Пачев

рецензия

Проф. дн Божидар Крумов Георгиев

становище

Проф. д-р Димитранка Иванова Стойчева

становище

Доц. д-р Рада Тодорова Попова

становище

Автореферат

Материалите за процедурата са публикувани на 11.05.2018 г.