Профил на купувача


 

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контролОбществени поръчки по ЗОП след 15.04.2016г. 

Стандартен образец за ЕЕДОП  


Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института (март 2019)

1. Документи

2. Заповед

3. Обява   

 


Обявление за откриване на процедура за 

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, собственост на Възложителя в обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията  "Никола Пушкаров"

1. Документация

2. Обявление

3. Решение 

4. Ценови предложения  

5.  Протокол комисия по разглеждане, оценяване и класиране

6. Доклад на комисията

7.  Решение резултати

  8. 

Договор за възлагане на обществената поръчка

 

 


ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на полупроводников германиев детектор и обновяване на софтуера на гама- спектрометрична система, съвместим с многоканален анализатор DSA100, производство на фирмата CANBERRA със специализиран софтуер /GENIE 2000/, работеща в лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към ИПАЗР „Никола Пушкаров”

1. Обява

2. Информация 

3. Удължаване на първоначалния срок  

4. Протокол 1 

 


 

Обявление за откриване на процедура за доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група (12.09.2018)

1. Документация

2.  Образци  

3. Обявление

4. Решение 

5. Съобщение 

6.  Доклад на комисията 

7. Протокол 1

8. Протокол 2

9. Решение 

10. ДОГОВОР 

 Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института (август 2018)

1. Документация

2. Заповед

3. Обява 

 


Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института (юли 2018)

1. Документация

2. Заповед

3. Обява 


Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института (март 2018)  

1. Документация
2. Заповед 
3. Обява 

 

Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института (февруари 2018) 

1. Документация 
2. Заповед  
3. Обява  

Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института (ноември 2017)

1. Документация
2. Заповед 
3. Обява 

Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института

1. Документация
2. Заповед
3. Обява 

 

Обявление за откриване на процедура за Осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, собственост на Възложителя в обекти на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията  "Никола Пушкаров"

1. Образци
2. Документация
3. Решение 
4. Обява
5. Техническо задание
6. Протокол1
7. Съобщение за отваряне на ценовите предложение
8. Протокол 2 на комисията
9.  
Доклад на комисията
10. Решение 

 


Обявление за откриване на процедура за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група

1. Образци
2. Документация 1
3. Документация 2
4. Решение
5. Обява  
6. Техническо задание  
7. Протокол 
8. Протокол 2
9. Доклад
10. Решение  
11. Решение 2  

Обявление за откриване на процедура за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група 

1. Образци
2. Документация
2. Решение
3. Обява 
4. Протокол на комисията
5. Доклад на комисията  
6. Решение за прекратяване на ОП
7. Обявление за прекратяване на ОП  Обявление за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти, собственост на Института

1. Документация

2. Заповед

3. Обява 


 Обявление за откриване на процедура за извършване на

Аварийни ремонтни строително-монтажни работи по сградния фонд на ИПАЗР "Н. Пушкаров" по обособени позиции

1. Образци

2. Приложение 1

3. Документация

4. Информация за публикуване в профил на копувача

5. Обява

6. Заповед за откриване на процедурата  

7. Договор - проект

8. Протокол 1 

9. Договор ОП1

10. Договор ОП2

11. Договор ОП3  


Обявление за откриване на процедура за 

 отдаване под наем на имоти, собственост на Института

1. Обява и Заповед  за откриване на процедурата.

2.Тръжна документация.


Обявление за откриване на процедура за 

Извършване на ремонтни строително-монтажни работи по сградния фонд на ИПАЗР „Н. Пушкаров 

1. Образци

2. Приложение 1

3. Документация
4. Информация за публикуване в профил на купувача
5. Обява
6. Заповед за откриване на процедурата
7. Протокол 1
8. Протокол 2
9. Договор 


Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016г. 


Обявление за откриване на процедура за 
отдаване под наем на имоти, собственост на Института:
1. Обява  за отдаване под наем на имоти.
2. Заповед  за откриване на процедурата.
 

 
 
Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 

“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ХИМИКАЛИ И СПЕЦИФИЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ НА ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ 

1. Покана  за обществена поръчка.
2. Заповед  за публикуване.
3. Документация  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
4. Протокол от заседанието на комисията и Решение. 
5. Договор1  за обществена поръчка. 
6.  Договор2   за обществена поръчка.


 
 
Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 
„Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана и СОТ на обекти от системата на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Н.Пушкаров 
1. Обявление  за обществена поръчка.
2.  Решение   за публикуване. 
3.  Документация  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
4. Протокол N1  от заседание на комисията.
5. Писмо  до участниците в обществената поръчка. 
6. Протокол 2  от заседание на комисията.
7. Протокол 3   от заседание на комисията.
8. Решение  на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка


  2014 г.


 Обявление за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет:

“Осигуряване  на денонощна физическа въоръжена охрана и пропусквателен режим на обекти в 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Н.Пушкаров” 
1. Обявление за обществена поръчка.
2. Решение за публикуване.
3. Документация по обществената поръчка
4. Техническа спецификация  
5. Разяснения.
6. Резултати по оценяването по другите показатели за оценка.
7. Протокол на комисията.
8. Решение за определяне на изпълнител. 
9. Заповед за продължаване на процедурата.  


2015 г.


 Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка  на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София и избор на координатор на балансираща група”

1.  Решение  на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров” – гр. София за откриване на обществена поръчка, чрез открита процедура.
2.  Обявление   за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 
3.  Документация  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 
4. Разяснение  относно разпределение на консумацията на ел. енергия на ИПАЗР "Н. Пушкаров", по месеци.
5.
 
СЪОБЩЕНИЕ  На вниманието на участниците в процедурата!
6. Протокол  от заседанията на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие  в процедурата.
7. Решение  за избор на изпълнител на обществената поръчка.
8. Договор  за доставка на електрическа енергия.
9. Информация  за извършени плащания.
10. Информация  за извършени плащания. 
 


 
 
 
 
 
 
Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 Доставка на горива за автомобилите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров” – София
 
 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 
ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 
Д
ОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА
 
 
Информация за извършени плащания  

 
 
 
Обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закупуване и доставка  на  нов трактор за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Никола Пушкаров
 
 - София
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1.Документация за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Публична покана  АОП. 
3. Техническа спецификация
4. Протокол от заседанието на комисията и решение за избор.
5. Информация  за извършени плащания 


 
Обявление за откриване на процедура за 
 отдаване под наем на имоти, собственост на Института
1. Обява за отдаване под наем на имоти, собственост на Института.
2. Заповед за откриване на процедурата.
3. Решение