Радиологични показатели

Уважаеми потребители и заинтересовани лица,

От 28.11.2015г. влезе в сила изменение и допълнение към НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Според изискванията на новата част от Наредбата, в частта таблица Б Радиологични показатели, се въвежда за количествено определяне радионуклида РАДОН.

Кратка справка: Радонът е индиферентен радиоактивен газ без цвят и без мирис. Той се получава при радиоактивното разпадане на радия — отделяйки алфа частица, радият се превръща в радон. При минус 65 °С е течност, а при минус 113 °С замръзва. Разтваря се във водата (слабо), във въздуха (по-добре), в мазнини (най-добре). Склонен е към дифузия, поради което лесно излита от водата, когато над нея има голям обем въздух. Загубата му е толкова по-голяма, колкото е по-голяма повърхността на съприкосновение между водата и въздуха, колкото е по-малка дебелината на слоя вода, по-ниска температурата и по-силно движението на водата (разпръскване). Излъчва изключително само алфа-частици. Периодът му на полуразпад е 3,825 дни. На практика след 1 месец се разпада напълно.

Гореописаното идва да покаже колко важно и фактор определящо се явява пробовземането на пробите питейна вода, гарантиращо точното количествено определяне на показателя.

Лаборатория по Радиоекология и Радиоизотопни изследвания има възможност да измерва показателя Радон, но гаранция на пробовземането носят съответните потребители.

Затова се обръщаме към всички ВиК, потребители на сондажи, отделни зауствания и тези, които ще правят мониторинг на води за питейно битови цели със следното описание и обяснение за предстоящите пробонабирания:

Моля, пробонабирането да се извършва спрямо изискванията на стандарт ISO 13164-1  „Общи изисквания”. Важно е също транспортирането до нас да бъде в рамките на до 48 ч. и по предварително уточнен график.

         За справки и уточнения тел. 0879537346, 0898537354