Новини

Европейски социален фонд - „Инвестира във вашето бъдеще”
 

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” е бенефициент по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” и схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени".

Проектът: «Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията” е на стойност 301 055.87 лв. и ще бъде реализиран в периода 22.07.2013 г.до 22.07.2015 г. В проекта участват 22 млади учени. 

 В рамките на проекта те ще придобият нови знания в областта на почвознанието, екологията, числените и статистическите методи за анализ, компютърната обработка на данни, математическото моделиране и съвременните инструменти за анализ и оценка на природни обекти. Ще имат възможност за повишаване на квалификацията си чрез краткосрочни специализации в национални и чуждестранни организации, участие в конференции и работни срещи.

 


17:11:45 - 2013-10-23
 
Назад към новините