Новини

Науката в практиката - Безплатни семинари по Мярка 111
 

НАУКАТА В ПРАКТИКАТА - ИПАЗР ще проведе безплатни обучения по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

Институт по почвознание, агроекология

и растителна защита „Никола Пушкаров”

организира и провежда

по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) обучение чрез двудневни семинари, както следва: 

Семинар №

Тема на семинара

Място на провеждане

Дата на провеждане

1-А

”Техники и технологии в растение-въдството - иновативни практики”

гр. Добрич

23-24 юни

1-Б

гр. Провадия

26-27 юни

1-В

гр. Кнежа

12-13 юни

2-А

”Техники и технологии в зеленчуко-производството - иновативни практики”

с. Белозем

15 и 16 май

2-Б

гр. Кнежа

29 и 30 май

3-А

”Проблеми при опазване на почвите от деградационни процеси - иновативни практики”

с. Белозем

2 и 3 юни

3-Б

гр. Луковит

19 и 20 май

4

„Иновативни практики при отглеждане на трайни насаждения”

гр. Карнобат

5 и 6 юни

 В обучението могат да се включат: Регистрирани земеделски производители по Наредба № 3/1999 г., Управители или наети с трудов договор в юридически лица – земеделски производители; Физически лица, собственици на гори или земи от горския фонд; Одобрени ползватели на финансова помощ по наредба № 11/2009 г. (Мярка 214).

Основната цел на обучението е  да се повиши квалификацията на земеделските производители и заетите в техните стопанства.

Успешно завършилите курса ще получат удостоверения съгласно изискванията на Наредна 23/14.07.2008 г. 

ФИНАНСИРАНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЕСИИ, КАКТО И ПЪТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И КВАРТИРНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Заявление за участие по образец може да се подаде или да се изпрати на адрес:

9300 гр. Добрич, Професионална гимназия по аграрно стопанство, бул. 25 Септември № 86 

9200 гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, Професионална гимназия по селско стопанство "Земя", кв."Север" 

5835 гр. Кнежа, Професионална гимназия по земеделие, "Стефан Цанов", ул. Марин Боев, 5.

4130 с. Белозем, Община Раковски, обл. Ловеч, Професионална гимназия по селско стопанство,

"Сергей Румянцев", ул. Васил Левски 1.

5770 гр. Луковит, обл. Ловеч, Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев", ул. Васил Левски 26. 

8400 гр. Карнобат, обл. Бургас, ЕТ "Йордан Великов" ул. "Москва" , 119, вх. Г 

 

 Заявление за участие в курсовете може да изтеглите съответно:

За Тема 4  "Иновативни практики при отглеждане на трайни насаждения"- гр. Карнобат;

За Тема 1А  "Техника и технологии в растениевъдството-иновативни практики" - гр. Добрич;

За Тема 1Б   "Техника и технологии в растениевъдството-иновативни практики" - гр. Провадия;

За Тема 1В   "Техника и технологии в растениевъдството-иновативни практики" - гр. Кнежа;

За Тема 2А  "Техника и технологии в зеленчукопроизводството-иновативни практики" - с. Белозем;

За Тема 2Б  "Техника и технологии в зеленчукопроизводството-иновативни практики" - с. Кнежа;

За Тема 3А "Проблеми при опазване на почвите от деградационни процеси-иновативни практики" - с. Белозем;

За Тема 3А  "Проблеми при опазване на почвите от деградационни процеси-иновативни практики" - гр. Луковит.

 

 


11:36:35 - 2014-03-11
 
Назад към новините