Новини

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПОЧВАТА - 5 ДЕКЕМВРИ 2014 г.
 

На 5 декември 2014 г. 60-хилядната световна почвоведска общност отбелязва за поредна година световния Ден на почвата .

Почвата е ограничен, незаменим и практически невъзобновим природен ресурс. Въпреки огромното й значение за осигуряване на храната на човечеството, следствие постоянния ръст на населението и прилагането на неустойчиви управленски практики, деградацията на почвените ресурси расте заплашително в световен мащаб. 

Като признава значението на почвата за човешкото общество, Международният съюз на почвоведите приема резолюция през 2002г., с която предлага отбелязването на Световен ден на почвата на 5 декември. Целта на тази инициатива е в този ден вниманието на обществеността да бъде насочено към значението на почвата като критичен компонент на природната среда с жизненоважен принос за благосъстоянието на човека чрез приноса й към осигуряване на храна, вода и енергия и ролята й в намаляването на загубата на биологично разнообразие и смекчаване на измененията на климата.

В рамките на инициативата "Глобално партньорство за почвата”, Организацията на ООН по прехраната – ФАО препоръча широкото признаване на важността на почвата за осигуряване на прехрана на човечеството и нейната ключова роля в екосистемите. Като призна решаващата роля на почвата за осигуряване на прехраната и предвид огромните предизвикателства пред нейното устойчиво управление и опазване, Общото събрание на ООН, с резолюция на 68-та сесия от 20 декември 2013 г. взе решение на 5 декември да бъде отбелязван ежегодно световният ден на почвата, а 2015 г. да бъде обявена за международна година на почвата и призова всички правителства, регионални и международни организации, неправителствени организации, частния сектор и други заинтересовани страни да дадат принос към честването на световния ден и международната година на почвата.

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, като национален лидер в почвознанието и агроекологията, организира отбелязване на Световния ден на почвата на 5 декември 2014 г. от 11 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев”, ул. „Шосе Банкя” № 7, София.

Проф. Светла Русева

Зав. Направление „Почвознание” в ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Член на Мрежата на Европейското почвено бюро

 

Проф. Тотка Трифонова

Директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров”


10:21:09 - 2014-12-01
 
Назад към новините