Новини

„АГРА’2015” конкурс за иновации, победител в раздел „Машини, инсталации и технологии за животновъдството”
 

На проведения в рамките на международното селскостопанско изложение „АГРА’2015” конкурс за иновации,

победител в раздел „Машини, инсталации и технологии за животновъдството стана научният продукт „Модулна технология за машинно доене на кози при подредено фиксиране”, представена от:

-Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” (ИПАЗР) – София, и

 -Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – гр. Троян.

 Продуктът е разработен от научен колектив с ръководител: доц. д-р инж. Христо Събков (ИПАЗР)

и членове: доц. д-р инж. Иван Иванов (ИПАЗР);
доц. д-р Пенко Зунев (ИПЖЗ);
доц. д-р Елена Видинова (ИПАЗР);
доц. д-р инж. Тодор Тодоров (Русенски университет „А. Кънчев”);
                       д-р инж. Станислав Кутев (ИПАЗР). 
Технологията е създадена на основата на модулния подход и принципа на подреденото фиксиране.
Предназначена е за доене на кози в доилна зала, но може да бъде адаптирана и за доене на обособени 
площадки.
 Основните положителни достойнства на разработената технология се свеждат до:
- повишаване производителността на труда;
намаляване на преките производствени разходи;
- подобряване условията на труд на обслужващия персонал;
намаляване нивото на стреса на животните в процеса на доене; 
подобряване благосъстоянието на животните, отразяващо се положително върху количеството на 
получаваното мляко;
подобряване условията за контрол върху продуктивността и поведенческите реакции, както и за 
зооветеринарни мероприятия и обработка на животните.
Технологията може да намери успешно приложение при доене, както на културни, така и на местните породи кози.
 

18:50:38 - 2015-03-09
 
Назад към новините