Новини

Представяне на ТЕРМИНОЛОГИЧЕН ЧЕТИРИЕЗИЧЕН (БЪЛГАРСКИ, НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И РУСКИ) Р Е Ч Н И К ПО ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ
 
Prezentac.jpg

На  12.06.2015 г. в ИПАЗР „Н.Пушкаров“ , Направление“ Механизация и хидромелиорации“, беше представен завършен „ТЕРМИНОЛОГИЧЕН ЧЕТИРИЕЗИЧЕН (БЪЛГАРСКИ, НЕМСКИ, АНГЛИЙСКИ И РУСКИ) Р Е Ч Н И К ПО ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“. Той е резултат от многогодишен труд на голям колектив научни работници от бившия Научноизследователски институт по механизация и електрификация на селското стопанство [НИМЕСС] — София, сега обединен в състава на Научноизследователски институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров” — София, към Селскостопанска Академия и университетски преподаватели от Русенския Университет „Ангел Кънчев”.  

R1str1.jpg

Терминологичният речник съдържа над 10 000 точни, научно обяснени в съответни статии, систематизирани термини от областта на земеделската техника (машини, оръдия, трактори, автомобили и др.), както и от свързаните с нея области на техниката и научни дисциплини като математика, физика, химия, механика, машинни елементи, хидравлика и хидравлични машини, хидравлични задвижвания, топлотехника, електротехника, електроника, информатика, компютри и компютърни продукти, технология на производствените процеси, автоматика, измервателна и изпитвателна техника, теория на експеримента, основи на земеделието, икономика и организация на земеделското производство, маркетинг и др.            

Page 1.jpg

В Речника водещ (заглавна дума) е българският термин и след него са изписани преводните му съответствия [еквиваленти] на трите езика основно използвани в техниката — немски, английски и руски. Изборът на тези езици бе мотивиран от факта, че от тези три езикови направления са основните количества земеделска техника, с която се обслужва българското земеделие.

            Речникът се състой от две части – първата част (996 ст.) съдържа термините и тяхната дефиниция, а втората азбучния указател (870стр.).

 

R2str1.jpg

Възприетата четириезична форма, която предлага от една страна точното понятийно обяснение на българския термин, така и неговото преводно съответствие на немски, английски и руски език е най-подходящия за тази цел справочник. Той е сполучливо средство и за чужденеца, ползващ един от трите езика, чиито преводни еквиваленти на водещия български термин са представени във втората част на Речника в азбучни указатели [индекси] — респективно на немски, английски и руски език.

Така представените термини превръщат терминологичния четириезичен речник в ценно многофункционално езиково средство за широк

Page 2.jpg

 кръг български и чуждестранни ползватели: специалисти, занимаващи се в различни сфери на дейност, свързана със земеделието и земеделската техника, като проектиране, производство, експлоатация, ремонт, организация, търговия, изпитване, международна дейност и др.; в образованието — учащи се в средните училища и колежите, студенти, докторанти и преподаватели в университетите; любознателни лица и специалисти интересуващи се от терминологията по физика, химия, механика, хидравлика, хидравлични машини, хидравлични задвижвания, топлотехника, автоматика, научни изследвания, машиностроене, информатика, компютри, технология, икономика, маркетинг и мн. др.

Речникът е първи опит и при това успешен да се представи земеделската техника и свързаните с нея други клонове на техниката и научни дисциплини като стройна терминологична система в речников вид.

Заявки и въпроси на gdkostadinov@gmail.com 


10:50:26 - 2015-06-15
 
Назад към новините