Новини

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имоти - Публична държвна собственост
 

О Б Я В А

 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола  Пушкаров”, адрес: гр. София, ул. „Шосе Банкя” № 7, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС,  чл. 13, ал. 5  от ППЗДС  и Заповед № РД – 08- 125/08. 07. 2015 г. на Директора на ИПАЗР, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и части от имоти - Публична държавна собственост, както следва:

Наименование на имот

Полезна площ (кв.м.)

Начална наемна цена (лв. с ДДС/месец)

Дата на провеждане търга

01

Обект №1: Обособена част от сграда  „Хидроерозионна лаборатория”, състояща се от четири помещения.

75.10

 255

17. 08. 2015 г. от 10.00 ч.

02

Обект №2: Обособена част от сграда  „Хранителен комплекс”, състояща се от две помещения.

310

 868

17  08. 2015 г. от 13.00ч.

03

Обект №3:  Едно помещение /№ 1/ в сграда  „Хранителен комплекс”.

99.3

 281

18. 08. 2015 г. от 10.00 ч.

04

Обект №4: Обособена част от сграда  „Хранителен комплекс”, състояща се от четири помещения /№ 2, 3, 4, 5/.

148.7

378

18. 08. 2015 г. от 13.00 ч.

05

Обект №5  Обособена част от сграда  „Хидроерозионна лаборатория”, състояща се от четири помещения.

198

300

19. 08. 2015 г. от 10.00 ч.

06

Обект №6: Помещение /№1/ в сграда  „Хидроерозионна лаборатория”.

186

260

19. 08. 2015 г. от 13.00 ч.

07

Обект №7:  Обособена част от сграда  „Хидроерозионна лаборатория”, състояща се от три помещения.

141.40

480

20. 08. 2015 г. от 10.00 ч.

08

Обект №8:  Обособена част от сграда „Гаражна работилница”, състояща се от две помещения.

540

1800

20. 08. 2015 г. от 13.00 ч.

09

Обект №9:  Обособена част от сграда „Склад  за автотранспорта”, състояща се от пет склада.

283

- 796

21. 08. 2015 г. от 10.00 ч.

10

Обект №10: Обособена част от сграда „Склад  за автотранспорта”, състояща се от три склада в автотранспорта.

163

463

21. 08. 2015 г. от 13.00 ч.

11

Обект №11:  Тенекиен склад в автотранспорта.

105

293

24. 08. 2015 г. от 10.00 ч.

12

Обект №12: Обособена част от сграда „Склад ССД” – Голямо опитно поле – Божурище.

162

310

24. 08. 2015 г. от 13.00 ч.

 

Срок за отдаване под наем на имотите – 5 /пет/ години;

Изисквания към участниците в търга – местни физически лица или юридически лица регистрирани по Търговския закон. Участниците трябва да нямат задължения към ИПАЗР „Никола Пушкаров”.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 14.08.

2015 г. в деловодството на ИПАЗР „Никола Пушкаров”.

Провеждане на търга – търговете ще се проведат . в заседателната зала на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, на адрес: гр. София, ул. „Шосе Банкя” №7

Депозит за участие в търга – парична вноска в размер на 20 /Двадесет/ лева. Внася се в брой в Касата на Института или се превежда  по банковата

сметка на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, посочена в  тръжната документация;

Цена на тръжната документация30 /Тридесет/ лева за един комплект, платими в брой, в касата на  ИПАЗР „Никола Пушкаров”;

Адрес за получаване на тръжната документация – гр. София, ул. „Шосе

Банкя”  №7,  всеки работен ден от 13. 07. 2015 г. до 13. 08 2015 г, от 10.00 ч. до 15.00 ч., срещу представен документ за платена цена на тръжната документация;

Оглед на обект, предмет на търга може да се извърши след заявка, всеки работен от

13. 07. 2015 г. до 14. 08 2015 г, от  10.00 ч. до 15.00 ч., като необходимо условие е закупуване на тръжната документация.

Лице за контакти във връзка с огледа –  Асен Петров, тел. 0879537361.

 За допълнителна информация;

Тел. 02/ 8245154; 0877773241


15:56:54 - 2015-07-09
 
Назад към новините