Новини

Търг за отдаване на помещения под наем - Обява
 

О Б Я В А                                                              

Институт по мелиорации и механизация  на основание чл.16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповед  № 47/04.07.2011 г. на директора на ИММ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ИММ, гр. София – 1331, ул.”Шосе Банкя” № 3, представляващи:

·        Помещение по ген. план 15 (поз. 1) 

Хангар за трактори (дърводелно)  с полезна площ от 83 м2 , първоначална наемна цена 332 лв. на месец + 100 лв. наем машини на месец = 432 лв. на месец и депозит 216 лв.

·        Помещение по ген. пл. 4 (поз. 3 )

Хангар за комбайни с полезна площ от 162 м2, първоначална наемна цена  602 лв. на месец и депозит 301 лв.

·        Помещения по ген. пл. 5

Ремонтна работилница - позиция 6  – с полезна площ от 16,80 м2, първоначална наемна цена от 66 лв. на месец и депозит 33 лв.- позиция 8 – с полезна площ от 28 м2, първоначална наемна цена 111 лв. на месец и депозит 55 лв.           

·        Помещение по ген. пл. 20 

Ремонтно хале с  полезна площ 110 м2, първоначална наемна цена  409 лв. на месец и депозит 205 лв.

·        Помещения по ген. пл. 11  

Гараж за коли -          позиция 4 – с полезна площ 16 м2, първоначална наемна цена 50 лв. на месец и депозит 25 лв.-          позиция 5 – с полезна площ 16 м2, първоначална наемна цена 50 лв. на месец и депозит 25 лв.-          позиция 6 – с полезна площ 16 м2, първоначална наемна цена 50 лв. на месец и депозит 25 лв.-          позиция 7 и 8 - с полезна площ 61 м2, първоначална наемна цена 242 лв. на месец и депозит 121 лв.

·        Помещение по ген. пл. 2.1 (поз. І)  

Лабораторна сграда – бл. А  с полезна площ 228 м2,  първоначална наемна цена  821 лв. на месец и депозит 410 лв. 

Цената на тръжната документация е 12 лв. и същата се получава на 2 ри ет. в адм. сграда на ИММ - стая 201, до 12:00 часа на 05.08.2011 г.

Оглед на обектите, може да се извършва  всеки работен ден до 05.08.2011 г., от 10:00 до 12:00 часа. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга до 16.30 часа на 05.08.2011 г. в  деловодството (стая 208)  в  сградата на ИММ; 

Депозитът за участие се внася в касата на ИММ до 12:00 часа на 05.08.2011 г. Търгът ще се проведе в ИММ, на 08.08.2011 г. от 11.00 часа,  в заседателната зала на ИММ, 2  ет, гр. София, ул. „Шосе Банкя” № 3.   

Лице за контакт: Христо Христов тел. 02 825 89 01 или 0897 94 88 44

 


18:03:45 - 2011-07-06
 
Назад към новините