Георги Димитров Костадинов

 Проф. д-р инж.

02/89 29 305

Mobile: +359 879 293 892 

gdkostadinov@gmail.com

https://scholar.google.bg/citations?user=iYbH3VIAAAAJ&hl=bg   

Публикации
Научна компетентност:

Научни направления

- Технологии и машини за растителна защита; 
  - Селскостопанско машиностроене;
  - Машиностроителни технологии;
  - Проектиране, изследване и изпитване на земеделска техника; 
  - Възобновяеми енергийни източници; 
  - Технологии и машини за отглеждане на лозя;
  - Моделиране и оптимизиране на процесите в земеделието;
  - Технологии и машини за  плодове и грозде; 
  - Технологии и машини за отглеждане на овощни насаждения;
  - Технологии и машини за прибиране на зеленчуци и картофи
  - Технологии и машини за отглеждане картофи и зеленчукови култури
  - Компютърни системи за контрол и управление
  - Проекти за механизирано производство в различни производствени единици 


Назад