Ирена Димитрова Атанасова

Проф. Дн.

 i.d.atanassova@abv.bg

Tel: 359 2 90 59 600 
GSM: 359 879 537350

Публикации
Научна компетентност:

Почвена химия и геохимия:

- поведение на тежки метали в природни и замърсени почви седименти и глини, реакции на адсорбция-десорбция в почви, глинести фракции и минерали; замърсяване на почвите с тежки метали.

Почвена минералогия: Структурна химия на глинестите минерали, рентгенова дифракция на глинести минерали.

- липиден анализ, екстракция и разделяне на органични съединения, разработване на методи, използване на софтуер и работа на газхроматогаф/масспектометър.

- състояние и източници на органични замърсители (полициклени ароматни въглеводороди PAHs) в почвите.

Използване на инструментални методи за анализ:  газ-хроматография-масспектрометрия (GC MS), течна хроматография (HPLC) атомноабсорбционна и атомноемисионна спектрометрия (AAS, ICP AES), рентгенодифракционен анализ (XRD), рентгенофлуоресцентен анализ (XRF) анализ на общ органичен въглерод на въглерод-анализатор чрез сухо изгаряне, определяне на специфична повърхностна площ на адсорбенти чрез адсорбция на азотни пари и др. 


Назад